Regulamin konkursu „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS”

 

I. WSTĘP

Ten regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS”, dalej: „konkurs”.

Konkurs organizujemy my, czyli Bank Polska Kasa Opieki - Spółka Akcyjna.

Mamy swoją siedzibę w Warszawie pod adresem: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.

Nasze pozostałe dane:

·         KRS: 0000014843 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,

·         NIP: 526-00-06-841,

·         REGON: 000010205,

·         wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Konkurs trwa od 7 września 2021 r. do 5 października  2021 r

Post informujący o konkursie opublikujemy  7 września 2021 r.

Wszystkie informacje o konkursie  w tym o zasadach uczestnictwa oraz treść regulaminu udostępniamy w postach informujących o konkursie na naszym profilu w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/bankpekaosa w czasie trwania konkursu i 30 dni po zakończeniu.

Konkurs prowadzimy na portalu Facebook. Pamiętaj, aby działać zgodnie
z regulaminem tego serwisu.  

Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook.

Niektóre słowa w tym regulaminie pogrubiamy. Oznacza to, że zdefiniowaliśmy je w regulaminie. Ich wyjaśnienie znajdziesz w słowniczku na końcu tego regulaminu.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU, czyli kto i pod jakimi warunkami może wziąć udział w konkursie

1.      Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 12 lat, a zgłoszenie do konkursu dokonujesz Ty w imieniu dziecka jako jego przedstawiciel ustawowy, gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

·         mieszkasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·         posiadasz profil w serwisie Facebook,

i oświadczysz, że:

a)     zapoznałeś/zapoznałaś się i akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na udział w konkursie

b)     zgadzasz się, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym  do udziału
w konkursie,

c)     wiesz kto jest Administratorem Danych Osobowych przekazywanych nam w związku z konkursem i poświadczysz, że, jako Administrator zrealizowaliśmy obowiązek informacyjny za pomocą oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu.

d)     Twoje dziecko, będące uczestnikiem konkursu, jest wyłącznym autorem zadania konkursowego, o którym mowa w cz. III ust. 1 regulaminu, przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy plastycznej będącej przedmiotem tego zadania konkursowego a także, że: zgłaszane zadanie konkursowe nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, zobowiązuję się zwolnić bank z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością swojego oświadczenia

e)     jako przedstawiciel ustawowy autora zadania konkursowego, udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tego zadania konkursowego na polach eksploatacji określonych w treści oświadczenia zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

Wzór oświadczenia znajdziesz w załączniku nr 1 do regulaminu. Jeśli nie złożysz oświadczenia,
Twoje dziecko nie może brać udziału w konkursie.

3.       Oświadczenie  złóż za pomocą wysłanych do nas wiadomości prywatnych za pośrednictwem serwisu  Facebook do 5 października 2021 r.

4.       Nie będziemy uznawali innych form zgłaszania uczestnictwa niż wskazany w regulaminie.

5.       Nie możesz użyć robota komputerowego (w tym automatu lub bota) na żadnym etapie konkursu. Nie możesz, także działać w celu obejścia regulaminu przez używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po serwisie Facebook.

6.       Możesz wycofać zgody wskazane w oświadczeniu, uznamy to za Twoją rezygnację z udziału
w konkursie. Wycofać zgody możesz w każdym momencie. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przez nas przed jej cofnięciem.

7.      Jeśli chcesz zrezygnować z udziału w konkursie, prześlij wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: konkurs@pekao.com.pl. W tytule wiadomości wpisz:
Konkurs „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS” – rezygnacja.

8.      Nie możesz wziąć udziału w konkursie, jeśli jesteś naszym pracownikiem lub osobą bliską pracownika.

III. ZASADY KONKURSU, czyli jakie zadanie musi być wykonane  

1.       Zadaniem Twojego dziecka jest:

·         stworzenie pracy plastycznej  dowolną techniką przedstawiającej bohatera, który odwiedził  Brygadę PeoPay Kids, a także nazwanie go na podstawie bajki opublikowanej przez bank w poście konkursowym (zadanie konkursowe).

2.       Twoim zadaniem jest dokonanie zgłoszenia do konkursu Twojego dziecka i jego zadania konkursowego:

·         zrobienie zdjęcie pracy plastycznej Twojego dziecka i opublikowanie go w serwisie Facebook,, w formie komentarza pod postem konkursowym,

·         złożenie oświadczenia za pomocą wysłanych do nas wiadomości prywatnych za pośrednictwem serwisu  Facebook

3.        Praca nie może:

1)      naruszać praw innych osób,

2)      zawierać danych osobowych innych osób,

3)      zawierać oznaczeń, logotypów, znaków wodnych oraz nazw innych przedsiębiorców,

4)      wspominać osób publicznych, wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych,

5)      być nośnikiem treści pornograficznych, dyskryminacyjnych, wulgarnych, agresywnych, obraźliwych lub innych, które mogą naruszać dobre obyczaje lub prawo.

4.       Praca musi być autorstwa Twojego dziecka, czyli nie możesz przedstawić pracy, która jest obciążona prawami innych osób.

5.       Możesz zgłosić do konkursu tylko jedną pracę Twojego dziecka. Jeśli prześlesz nam więcej, będziemy brali pod uwagę tylko pracę, która została przesłana jako pierwsza.

 

IV. ROZLICZENIE KONKURSU, czyli kiedy i jak ogłaszamy wyniki.

1.    Laureatem zostanie uczestnik konkursu, jeśli zgłoszenie do konkursu  dokonane przez Ciebie w jego imieniu jest zgodne z postanowieniami regulaminu a jego  praca będzie najbardziej:

1)      interesująca,

2)      wywoływać pozytywne skojarzenia, kojarzyć się z naturalnością, prostotą, kreatywnością i  być spójna z zadaniem konkursowym

3)       oryginalna (nigdy wcześniej niestosowana, w tym przez firmy, które realizowały podobne projekty),

 

2.    Jeśli Twoje dziecko zostanie laureatem poinformujemy Cię o tym w dniu 10 października  2021 r. na portalu internetowym Facebook, na profilu Banku pod Postem Konkursowym.

3.    Jeśli Twoje dziecko zostanie laureatem, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od nas wiadomości prywatnej na Twoim profilu musisz wysłać do nas wiadomość e-mail, w której podasz swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, w tytule wpisując Konkurs „Odwiedziny u PeoPay KIDS Brygady– na adres: konkurs@pekao.com.pl.

4.    Nagrodę rzeczową – hulajnogę elektryczną i e-vouchery do kina zrealizujemy w ciągu 30 dni kalendarzowych od przesłania Twojej wiadomości
 e- mail, w której wskażesz nam swoje dane. Film video zostanie zrealizowany w  ciągu 3 miesięcy.

5.    Mamy prawo wykluczyć  laureata, jeśli on lub jego przedstawiciel ustawowy narusza postanowienia regulaminu. W takiej sytuacji w jego miejsce wchodzi uczestnik konkursu, który w ocenie komisji konkursu zajął kolejne miejsce.

 

V. NAGRODY W KONKURSIE

1.    Fundatorem nagród jesteśmy my.

2.    Nagrody

·         1 nagroda I stopnia – wyróżnienie projektu dziecka i przygotowanie krótkiego animowanego filmu edukacyjnego z postacią projektu dziecka oraz hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

·         2 nagrody II stopnia - hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

·         25 nagród III stopnia – 4-osobowe e-vouchery do kina sieci Kinads.

3.    Nagroda jest zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.    Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

 

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, czyli jak składasz reklamację

1.    Reklamacje co do przebiegu i wyników konkursu zgłaszasz wyłącznie w formie elektronicznej
przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs@pekao.com.pl. Temat wiadomości:
 Konkurs „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS” – reklamacja.

2.    Reklamacje możesz zgłaszać w ciągu trwania Konkursu  oraz 10 dni roboczych po jego zakończeniu.

3.    Reklamacje rozpatrujemy w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od ostatecznego terminu ich zgłaszania, czyli do dnia 21 października 2021 r.

4.    Reklamacje rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwały komisja konkursu.

5.    O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej, z której reklamacja została wysłana. 

6.    Za wszelkie roszczenia związane z konkursem odpowiadamy my.

 

VII. KOMISJA KONKURSU, czyli kto czuwa nad przebiegiem konkursu.

1.    W skład komisji konkursu wchodzą:  trzy osoby z Departamentu Marketingu, Komunikacji i Badań, w tym kierownik Zespołu Mediów Społecznościowych, który będzie przewodniczącym komisji.  

2.    Komisja konkursu

1)       nadzoruje przebieg konkursu

2)       decyduje o wykluczeniu uczestnika z udziału w konkursie,

3)       rozstrzyga reklamacje uczestników,

4)       wyłania laureatów i zatwierdza wyniki konkursu,

3.    Uchwały komisji konkursu zapadają w formie głosowania, zwykłą większością głosów.

4.       Jeśli uczestnik konkursu nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji konkursu, może dochodzić swoich praw i roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. 

5.    Z posiedzenia komisji konkursu sporządzony zostanie protokół.  Poszczególni członkowie komisji konkursu akceptują protokół elektronicznie.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, czyli co jeszcze warto wiedzieć.

1.    Przetwarzamy dane osobowe uczestników w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia konkursu, przeprowadzenia procesu reklamacyjnego i wydania nagrody, zgodnie z zakresem określonym  w oświadczeniu.

2.    Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1); i są zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

3.    Masz prawo sprawdzić swoje dane i je poprawić. Wniosek o poprawę danych prześlij w wiadomości e-mail na adres: konkurs@pekao.com.pl.

4.    Jeśli o pewnych kwestiach nie wspomnieliśmy w regulaminie to stosujemy obowiązujące przepisy prawa.

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.

 

IX. SŁOWNICZEK, czyli co znaczą pojęcia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie i w załącznikach do niego oznaczają:

1)       konkurs – wydarzenie pod nazwą „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS”, którego celem jest edukacja finansowa dzieci poprzez spełnienie zasad uczestnictwa oraz przesłanie właściwego zgłoszenia, organizowane na podstawie regulaminu,

2)       Facebook - serwis społecznościowy dostępny pod adresem https://www.facebook.com/ w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, na którym odbywa się konkurs,

3)       komisja konkursu – organ, o którym mowa w cz. VII regulaminu,

4)       laureat uczestnik, który zgodnie z regulaminem uzyskał prawo do nagrody,

5)       my – organizator konkursu, czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

·         nagroda –  nagroda określona w cz. V regulaminu,

6)       oświadczenie – zestaw oświadczeń wiedzy i woli składanych przez przedstawiciela ustawowego uczestnika, która jest warunkiem wzięcia udziału w konkursu, którego treść stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,

7)       regulamin – regulamin konkursu „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS”,

8)       uczestnik – dziecko wskazane w cz. II ust. 1 regulaminu,

9)       pracownik - zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy pracownikiem jest „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,

10)    osoba bliska - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo uczestnika, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia lub stałym pożyciu z uczestnikiem, rodzic małżonka uczestnika lub osoby pozostającej w stałym pożyciu z nią.

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie

 

1.    Przyjmuję do wiadomości treść regulaminu konkursu „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS” i akceptuję jego zasady oraz wyrażam zgodę na udział w konkursie.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS 0000014843, moich danych osobowych i uczestnika konkursu (imię i wiek dziecka należy podać), którego jestem przedstawicielem ustawowym w celu i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie „Odwiedziny u PeoPay KIDS Brygady” oraz otrzymania i realizacji nagrody.

      Na podstawie zgody mogą być przetwarzane przez nas następujące rodzaje Twoich danych osobowych: imię, nazwisko oraz nickname na portalu  Facebook, Jeśli Twoje dziecko wygra nagrodę poprosimy Cię o podanie dodatkowo Twojego numeru telefonu, adresu zamieszkania.

 

3.    Przyjmuję do wiadomości treść informacji administratora danych osobowych, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora. Przysługuje Ci prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie. Pamiętaj, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.    Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej, udzielam Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, wpisanemu pod numerem KRS 0000014843 („Organizator Konkursu”), niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonego przez uczestnika konkursu zadania konkursowego „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS”, będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 j.t. ze zm.), na następujących polach eksploatacji:

·         utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;

·         publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

·         wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie na stronach internetowych; wykorzystanie w utworach multimedialnych;

·         wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

wykorzystywanie w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy; wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym w Intranecie. Jednocześnie oświadczam, że uczestnik konkursu jest wyłącznym autorem zadania konkursowego i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tej pracy plastycznej. Oświadczam również, że zgłaszane zadanie konkursowe nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuję się zwolnić bank z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jesteśmy my czyli Bank Polska Kasa Opieki Półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 53/57 (my)

 

Jak możesz skontaktować się z nami jako administratorem Twoich danych

·         e-mail: info@pekao.com.pl

·         numer telefonu: 801 365 365 lub (22) 59 12 232

·         list tradycyjny: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych, przez:

·         e-mail: IOD@pekao.com.pl, lub

·         listem tradycyjnym: Inspektor Ochrony Danych Bank Pekao SA – Centrala,
ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane:                                                      

1)      na podstawie zgody, aby umożliwić udział w konkursie „Odwiedziny u Brygady Peo Pay KIDS”;

2)      na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020  r., poz. 1740 ze zm.); Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)., aby:

·         archiwizować Twoje dane;

·         rozpatrywać ewentualne skargi i reklamacje – użyjemy Twoich danych, jeśli złożysz reklamację lub skargę; 

·         rozliczyć podatek od uzyskanej przez Ciebie nagrody;

3)      na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, aby między innymi móc dochodzić i bronić roszczeń, zapobiegać oszustwom
 i przestępstwom gospodarczym.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Możemy  przekazać Twoje dane innym firmom, np. agencji marketingowej – Insignia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jednak to my decydujemy co te firmy, mogą robić
z danymi. Szczegółowe informacje na ten temat  znajdziesz na stronie www.pekao.com.pl.                        

 

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Możemy przekazać Twoje dane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym korzystając np. z niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, którzy wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia danych osobowych. Przekazujemy wtedy Twoje dane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak pozwala na to prawo.

 

Jakie są twoje prawa                    

·         Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię danych osobowych, które przetwarzamy.

·         Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając maila na adres: konkurs@pekao.com.pl. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·         Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

·         Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), czyli organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych

 

Czy podanie danych jest konieczne

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia do konkursu „Odwiedziny u Brygady PeoPay KIDS” i przyznać nagrody.